top of page

Privacyverklaring Sacha Bouwknecht Fotografie

Sacha Bouwknecht fotografie respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Sacha Bouwknecht Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door ons worden verzameld. Omdat Sacha Bouwknecht fotografie haar policy eenzijdig kan wijzigen adviseer ik jullie deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Bij vragen of klachten kunnen jullie altijd terecht bij mij via een mail aan sachabouwknecht@gmail.com of via telefoonnummer 0645614749

 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Sacha Bouwknecht fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruik wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam

- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Foto’s in opdracht gemaakt

 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Sacha Bouwknecht Fotografie verwerkt
Sacha bouwknecht fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via sachabouwknecht@gmail.com dan verwijder ik deze informatie.

 

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Sacha Bouwknecht fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: - Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
- Om thuisreportages te kunnen doen
- Om een reportage te kunnen plannen/reserveren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om jouw betaling af te kunnen handelen
- Sacha Bouwknecht Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

4. Geautomatiseerde Besluitvorming

Sacha Bouwknecht Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

5. Hoelang Sacha Bouwknecht Fotografie uw persoonsgegevens bewaart

Sacha Bouwknecht Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van uw persoonsgegevens:

 

6. Contactgegevens
Sacha Bouwknecht Fotografie bewaart je personalia, telefoonnummer, e- mailadres en geboortedatum 7 jaar (wettelijke verplichting)

Sacha Bouwknecht Fotografie bewaart de foto’s tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen. Zolang Sacha Bouwknecht Fotografie je foto’s bewaart, kun je deze bij mij opvragen.

Foto’s kunnen worden gepubliceerd op onze eigen website sachabouwknechtfotografie.com. Voor publicatie op social media en websites van derden wordt toestemming gevraagd.

 

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Sacha Bouwknecht Fotografie verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Sacha Bouwknecht Fotografie een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sacha Bouwknecht Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

8. Cookies die Sacha Bouwknecht Fotografie gebruikt

Sacha bouwknecht Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Sacha Bouwknecht Fotografie gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sacha Bouwknecht Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sachabouwknecht@gmail.com

Sacha Bouwknecht Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

 

10. Hoe Sacha Bouwknecht Fotografie persoonsgegevens beveiligt

Sacha Bouwknecht Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sachabouwknecht@gmail.com

bottom of page